VI ARBEJDER MED BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED BEGYNDER DER,
HVOR AFFALD IKKE LÆNGERE BETRAGTES SOM AFFALD

Alle produkter er beregnet til at blive brugt. Når ​​et produkt er brugt færdigt, eller når det ikke længere kan bruges til sit oprindelige formål, bliver det normalt til affald. Når det drejer sig om brugt smøreolie, taler vi om spildolie. Og netop spildolie er kilden i vores integrerede værdikæde, hvor forskellige typer spildolie håndteres og behandles. Vi sikrer, at spildolien kommer ind i en cirkulær proces og ikke bruges andre steder eller går til spilde. Vores genraffineringsproces er ikke kun fri for affald. Den gør os også i stand til at genanvende spildolien på en bæredygtig måde og producere baseolie af garanteret høj kvalitet, som anvendes i produktionen af ny smøreolie. 

BÆREDYGTIGHED

GRUNDLAGET
FOR VORES FORRETNING

Globale standarder som FN's internationalt anerkendte menneskerettighedserklæring, Den Internationale Arbejdsorganisations standarder for arbejdsmarkedsspørgsmål og social retfærdighed samt principperne i FN's Global Compact for miljømæssigt og socialt ansvar danner grundlaget for vores forretning. De love, der gælder nationalt på de nævnte områder, gælder også for det, vi gør.
Via vores bæredygtige forretningsmodel og fremtidsorienterede virksomhedspolitik med dertil knyttede investeringer og tiltag yder vi vores bidrag til at nå de internationalt anerkendte bæredygtighedsmål, kendt som FN's verdensmål.

MENNESKERETTIGHEDER ARBEJDSRETTIGHEDER SOCIALE STANDARDER

Vi ser FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder som det grundlæggende for alle aktiviteter i vores forretning. De rettigheder, som er beskrevet der, kan der ikke ses bort fra, og de kan ikke svækkes. Dette gælder for AVISTA OILs handlinger i relation til sine medarbejdere, medarbejderne indbyrdes, i relation til forretningspartnere og deres ansatte samt i forholdet til samfundet. Derudover gælder Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende standarder. Konkret – men ikke udtømmende – betyder det, at AVISTA OIL ... 

 • respekterer menneskets værdighed
 • forbyder alle former for børnearbejde, tvangsarbejde, menneskehandel og slaveri
 • forbyder enhver form for forskelsbehandling baseret på race, hudfarve, religion, køn, alder, etnisk oprindelse, handicap, civilstand eller seksuel orientering
 • anerkender retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
 • overholder krav for arbejdssikkerhed og beskyttelse af sundhed

... og samtidig kræver vi det samme af vores forretningspartnere.

Miljø & klima

Miljø og klima er vores første prioritet. Vi arbejder med cirkulær værdiskabelse og har som vores vigtigste mål at beskytte og genanvende naturens resurser. Vi forpligter os derfor til at undlade at skabe affald, hvor det er muligt, at minimere det, hvor det ikke kan undgås, eller at genanvende det. Ved at indføre og vedligeholde egnede ledelsessystemer sikrer vi løbende overvågning og forbedringer.
Vi kræver, at vores samarbejdspartnere har samme høje standarder for deres miljøpolitik og resurseudnyttelse.

LØNSOMHED & LEVETID

I bevidstheden om at en virksomheds aktiviteter inden for den frie markedsøkonomi skal skabe lønsomhed og velstand for virksomheden, for medarbejderne og for samfundet, spiller bæredygtighed en afgørende rolle i virksomhedens politikker. En virksomheds aktiviteter kan kun fortsætte, hvis der opnås en grad af lønsomhed, der sikrer virksomhedens eksistens på længere sigt. Vi anser dog ikke lønsomhed for at være vigtigere end andre aspekter. Virksomheden kan kun overleve på langt sigt, hvis der er balance mellem alle elementer af bæredygtighed. Ud fra dette er det essentielt at udvikle lønsomhedsstrategier, der kan eksistere i harmoni og balance med bæredygtighedselementerne.

CERTIFIKATER

KVALITETSSIKRING

Som miljøservicevirksomhed med spildolieindsamling til egne genanvendelsesanlæg er det vores mål altid at levere den bedste kvalitet. Det sikrer vi ved brug af egnede ledelsessystemer i vores processer, fx ISO kvalitetsledelsessystemer. Vores kvalitetsledelses-
system er certificeret og bliver løbende forbedret. I udvælgelsen af samarbejdspartnere lægger vi stor vægt på dette kriterie, da det er grundlaget for et bæredygtigt forretningsforhold.

Download certifikater

ADFÆRDSKODEKS

INTEGRITET &
Corporate Governance

Integritet er sammenhængen mellem egne handlinger og de værdier, man repræsenterer. Vi beskriver integritet og korrekt adfærd i vores Code of Conduct og forlanger af vores medarbejdere, at de efterlever retningslinjerne. Vi forventer også, at vores forretningspartnere følger samme høje etiske og juridiske standarder. Følgende skal nævnes her:

 • Forbud mod svindel, korruption, ulovlig støtte samt andre kriminelle handlinger
 • Overholdelse af regler for karteldannelse
 • Overholdelse af skattelovgivning
 • Overholdelse af regler for databeskyttelse
 • Omhyggelig udvælgelse af medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Overholdelse af sanktions- og embargoregler
 • Forbud mod støtte af væbnede grupper i konfliktområder