Spildolietyper

AVISTA OIL Danmark A/S er godkendt til behandling af følgende affaldstyper med angivelse af de tilhørende EAK-koder (”Europæiske Affaldskartotek” – kode).

 

AVISTA OIL Danmark A/S indsamler ALLE typer spildolier, - mineralske og syntetiske, - "tørre" eller emulgeret i vand, blot det er pumpbart. Klorerede spildolier samt vegetabilske olier behandles dog ikke.

 

På baggrund af vurdering af olieaffaldets oprindelse og sammensætning tilføres olieaffaldet den højeste grad af genanvendelse.

 

Brugte smøreolier som motor-, gear-, hydraulikolie samt varmetransmissions- og isoleringsolie indeholder en stor mængde baseolie, som oprenses, så den atter kan genanvendes til produktion af smøreolier.

 

Kølesmøremidler og andre olie/vand-blandinger fra skibe, olieudskillere eller vand fra tankrensninger behandles i Horsens. Disse affaldsolier består typisk fortrinsvist af fyringsolie og dieselolie. Vand og olie adskilles, olien befries for slam og kan sælges som et brændselsprodukt til tung industri eller sendes til yderligere oprensning i udlandet. Herved opnås et renere brændsel, - genanvendelse af fyringsoliefraktionen.

 

Vanddelen forrenses for olie og tungmetaller i en fældnings- og flokkuleringsproces, inden det ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg.