Ordforklaring til bæredygtighed

Hvad betyder bæredygtighed? Hvor stammer udtrykket fra? Hvad er et emissionscertifikat?
Der opstår mange spørgsmål, når man taler om bæredygtighed. Vi giver her et kort sammendrag af de vigtigste og hyppigst brugte begreber inden for bæredygtighed og forklarer, hvordan vi definerer dem hos AVISTA OIL.

AVIeCO2

AVIECO2 er AVISTA OILs koncept for bæredygtig værdiskabelse. Det er ikke et produkt, men derimod vores koncept for indsamling og oparbejdning af spildolie samt anvendelse af ​​bæredygtige smøremidler.

CO2e

CO2-ækvivalenter (CO2e) er omregningsfaktorer, der bruges til sammenligning af klimapåvirkningen fra ​forskellige drivhusgasser. Drivhusgasser påvirker atmosfæren og får temperaturen til at stige. For at have en fælles måleenhed til sammenligning af gassernes påvirkning af atmosfæren har man beregnet påvirkningen fra CO2​​ og sammenligner så de øvrige drivhusgasser i forhold hertil. Man taler om ækvivalenter til CO2. Se også global opvarmning.

CO2-neutral

CO2-neutral er et begreb, der bruges til at beskrive, at et produkt, en ydelse, en proces eller en virksomhed ikke har et negativt CO2-aftryk. Det betyder dog ikke, at virksomheden/processen/produktet ikke udleder CO2 eller andre drivhusgasser – kun at den udledte mængde er neutraliseret, fx via kompensationscertifikater.

Emissionscertifikat

Emissionscertifikater er markedsøkonomiens redskab til at reducere udledningen af ​​CO2 og andre drivhusgasser og dermed beskytte klimaet. Fra politisk side fastsættes det, hvor mange tons CO2 en virksomhed eller gruppe af virksomheder samlet må udlede. Alle virksomheder, der medvirker til opvarmning af klimaet med CO2-udledning, skal have et emissionscertifikat (= kvote) for hvert ton CO2, der udledes. Disse certifikater handles gennem såkaldte kvoteregistre (kvotehandelsbørser). Hvis der udledes CO2 uden tilladelse, udstedes bøder.

Drivhuspotentiale

Drivhusgasser har forskelligt drivhuspotentiale, det såkaldte "Global Warming Potential" (GWP). Klimapåvirkningen fra ​​CO2 (GWP fra CO2 er lig med 1) tjener som udgangspunkt for udregningen af andre gassers drivhuspotentiale. GWP-værdien/CO2-ækvivalent angiver et stofs drivhuspotentiale og dermed dets bidrag til opvarmningen af ​​luftlaget tæt på jorden. Se også CO2e.

Eutrofiering

Eutrofiering betyder ophobning af næringsstoffer i et økosystem eller en del af et økosystem. Nu om dage forstår man normalt begrebet som menneskeskabt tilførsel af næringsstoffer (fosfat, nitrat) fra spildevand eller intensivt gødede landbrugsarealer til vandløb, søer og havområder. Tilførslen af næringsstoffer resulterer i næringsbelastning, dvs. en uforholdsmæssig høj tilstedeværelse af næringsstoffer i jord, vand og planter.

Klima

Klima er et begreb fra meteorologien og beskriver sammensætningen og ændringerne i jordens atmosfære over længere tid. Klimaet har indflydelse på organismerne på jordens overflade (nedbør, solindstråling, temperatur osv.). Der skelnes mellem klima og vejr eller vejrfænomener, som varer i kortere tidsrum.

Klimaneutral

Når en virksomhed, proces, produkt eller ydelse ikke øger mængden af ​​klimaskadelige gasser i atmosfæren, taler man om at være klimaneutral. Se også CO2-neutral.

Klimacertifikat

Et klimacertifikat er en bekræftelse af den konkrete besparelse af drivhusgasser, opnået gennem målbare kompensationsforanstaltninger for beskyttelse af klimaet.
Se også kompensationsforanstaltninger.

Kompensationsforanstaltninger

Klimaskadelige processer/produkter/ydelser kompenseres via foranstaltninger, der har en gunstig effekt på klimaet (= reducerer udledningen af ​​drivhusgasser),
fx investering i skovrejsning, begrønning af specifikke områder m.v.

Bæredygtig/bæredygtighed

Bæredygtig/bæredygtighed er en ikke-defineret, samlet betegnelse for handlinger, der er i overensstemmelse med "princippet om bæredygtighed". Oprindeligt er begrebet blevet brugt inden for skovdrift til at forklare, hvordan det på sigt kan sikres, at skoven overlever, dvs. at der ikke bliver fjernet mere træ fra skoven, end den selv er i stand til at regenerere.

Økoregnskab

Økoregnskab sidestilles ofte med begrebet klimaregnskab og beskriver økologisk relevante forhold i en virksomhed/proces/produkt – ofte kun udtrykt i CO2e.
Dog bør indvirkningen på den samlede økologi vurderes, og ikke kun de områder, der er relevante for drivhusgasser.

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) er ringformede kemiske forbindelser, der opstår ved ufuldstændig forbrænding af organisk materiale som træ, kul eller olie. Mange typer PAH er kræftfremkaldende og forårsager DNA-forandringer og manglende forplantningsevne. Ydermere er mange typer PAH vanskeligt nedbrydelige og giftige.

Drivhusgasser

Drivhusgasser er de gasser i jordens atmosfære, der fremkalder den såkaldte drivhuseffekt (opvarmning af atmosfæren, som kan sammenlignes med forholdene i et drivhus). De fleste drivhusgasser kan være af naturlig oprindelse. Men de kan også være antropogene (menneskeskabte), og her kan især nævnes kuldioxid (CO2) og metan (CH4).

Upcycling

Upcycling er en bedre version af recycling. Ved upcycling får et produkt, der er skabt på basis af affald, nogle bedre egenskaber end det oprindelige produkt.
AVIeCO2-processen er et godt eksempel på en upcycling-proces.

Forsuring

Mange af de menneskeskabte emissioner fra industri, trafik eller landbrug afgiver sure kvælstof- og svovlforbindelser (SO2, NHx, NOx) til luften. Når disse sure forbindelser ender i jordbunden, går vigtige næringsstoffer tabt. Når der mangler næringsstoffer, forsures jordbunden, og planterne mister deres vitalitet. Derudover reduceres planternes modstandskraft over for tørke og skadedyr. Det fører til, at vigtige organismer i jordbunden forsvinder, hvilket igen påvirker livet i og på jorden.