Vores bæredygtighedsordliste

Hvad betyder bæredygtighed? Hvor kommer dette udtryk fra? Hvad er et emissionscertifikat? Vi er optaget af disse og mange flere spørgsmål, når vi taler om bæredygtighed. Vi vil gerne præsentere et lille resumé af vigtige og ofte brugte termer for bæredygtighed, og hvordan vi hos AVISTA OIL definerer dem.

AVIeCO2

AVIECO2 er AVISTA OIL-konceptet til bæredygtig værdiskabelse. Dette er ikke et produkt, men konceptet med indsamling og behandling af brugt olie samt brugen af ​​bæredygtige smøremidler i applikationen.

CO2-æk

CO2-ækvivalenter (CO2-ækvivalenter) er en måleenhed, der bruges til at standardisere klimapåvirkningen af ​​de forskellige drivhusgasser. Hver drivhusgas har en effekt på atmosfæren, hvormed den hæver temperaturen. For at finde en måleenhed, som de forskellige gassers forskellige effekter på atmosfæren kan sammenlignes med, bruger man effekten af ​​kuldioxid og sætter de øvrige drivhusgasser i relation hertil. Så vi danner ækvivalenter til CO2. Se også potentialet for global opvarmning.

CO2-neutral

Begreb, der bruges til at tydeliggøre, at et produkt, en tjeneste, en proces eller en virksomhed ikke har et negativt CO2-fodaftryk. Det betyder dog ikke, at virksomheden/processen/produktet ikke udleder CO2 eller andre drivhusgasser, kun at den udledte mængde er blevet neutraliseret, fx ved hjælp af kompensationsattester.

Emissionscertifikat

Markedsøkonomiens instrument, hvormed udledningen af ​​CO2 og andre drivhusgasser skal reduceres og dermed klimaet beskyttes. Politikken bestemmer, hvor mange tons CO2 der i alt kan udledes af en gruppe (af virksomheder). Enhver, der tilhører gruppen og opvarmer klimaet med CO2-udledning, skal have en emissionskvote (= certifikat) for hvert ton CO2, der udledes. Disse certifikater kan købes på statsorganiserede auktioner (emissionshandelsbørs). Hvis der udledes CO2 uden tilladelse, skal der betales bøder.

Globalt opvarmningspotentiale

Drivhusgasser har forskellige globale opvarmningspotentialer, det såkaldte "Global Warming Potential" (GWP). Klimapåvirkningen af ​​kuldioxid tjener som benchmark (GWP af CO2 er lig med 1), dvs. andre stoffers globale opvarmningspotentiale måles i forhold til CO2. GWP-værdien/CO2-ækvivalent angiver et stofs globale opvarmningspotentiale og dermed dets bidrag til opvarmningen af ​​luftlaget tæt på jorden. Se også CO2-ækv.

Eutrofiering

Eutrofiering beskriver ophobning af næringsstoffer i et økosystem eller en del af et økosystem, f.eks. Vand. I den moderne tidsalder forstås begrebet normalt som menneskeskabt tilførsel af næringsstoffer (fosfat, nitrat) fra spildevand eller gennem intensivt gødede landbrugsområders indtræden i vandmasser. Konsekvensen af ​​disse handlinger er en uforholdsmæssig høj andel af næringsstoffer i jord, vand og planter.

Klima

Klimaet er et begreb fra meteorologien og beskriver sammensætningen og ændringerne i jordens atmosfære over længere tid. Klimaet har igen indflydelse på organismer på jordens overflade (nedbør, solindstråling, temperatur osv.). Der skal skelnes mellem klima og vejr eller vejrfænomener, som beskriver kortere tidsrum.

Klimaneutral

Konklusionen er, at virksomheden/processen/produktet/servicen ikke øger mængden af ​​klimaskadelige gasser i atmosfæren. Se også CO2 neutral.

Klimacertifikat

Bekræftelse af den konkrete besparelse af drivhusgasser gennem påviselige kompensationsforanstaltninger inden for klimabeskyttelse. Se også kompensationsforanstaltninger.

Kompensationsforanstaltning

Processer / produkter / ydelser, der er skadelige for klimaet, udlignes (= kompenseres) af tiltag, der har en gunstig effekt på klimaet (= reducere udledningen af ​​drivhusgasser), f.eks. investeringer i skovrejsning, begrønning af lukkede områder mv.

Bæredygtighed / bæredygtighed

Uspecificeret, ikke-beskyttet samlebetegnelse for handlinger, der svarer til "princippet om bæredygtighed". Bruges muligvis i sin oprindelige form for første gang i skovbruget til at forklare, hvordan det på sigt kan sikres, at skoven overlever. Derved må der ikke fjernes mere træ fra skoven, end det ville være i stand til at regenerere af sig selv.

Livscyklusvurdering

Ofte sidestillet med udtrykket carbon footprint for at repræsentere de økologisk relevante egenskaber ved en virksomhed/proces/produkt. Ofte kun udtrykt i CO2-ækv. Men man skal også tage hensyn til påvirkningen på alle områder af økologi, ikke kun dem, der er relevante for drivhusgasser.

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

PAH'er er ringformede kemiske forbindelser og skyldes ufuldstændig forbrænding af organisk materiale som træ, kul eller olie. Mange PAH'er har kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstruende egenskaber. Yderligere egenskaber ved mange PAH'er: dårligt nedbrydelige og giftige.

Drivhusgasser

Drivhusgasser er de gasser i jordens atmosfære, der producerer den såkaldte drivhuseffekt (opvarmning af atmosfæren sammenlignelig med forholdene i et drivhus). De fleste drivhusgasser kan have en naturlig, men også en menneskeskabt (menneskeskabt) oprindelse. Her skal især nævnes kuldioxid (CO2) og metan (CH4).

UpCycling

"Komparativ" af genbrug, hvor et produkt er skabt af affald, som overstiger det originale produkt med hensyn til dets egenskaber. AVIeCO2-processen er et klassisk eksempel på en UpCycling-proces.

Forsuring

Mange af de menneskeskabte emissioner i industri, trafik eller landbrug udleder sure kvælstof- og svovlforbindelser (SO2, NHx, NOx) til luften. Hvis disse kommer i jorden, går vigtige næringsstoffer tabt. Hvis næringsstofferne mangler, mister planterne vitalitet på sur jord. Derudover falder modstanden mod tørkestress eller skadedyr. Dette fører til, at vigtige bestanddele dør i jorden, hvilket igen påvirker livet i og på jorden.